Lietošanas noteikumi - Walmoo » Walmoo

WALMOO Sistēmas lietošanas noteikumi

Termini:

Walmoo karte – klienta lojalitātes karte, kura izmantojama Walmoo sadarbības organizāciju tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietās, lai saņemtu lojalitātes priekšrocības;

Walmoo profils – klienta aizpildīts profils Sistēmā, kas atrodas interneta vietnē walmoo.com;

Walmoo: SIA „Walmoo”, Reg.nr. 40103630070, Lielirbes iela 27, Rīga, LV-1046, walmoo@walmoo.com, mob. Nr: +371 29557318;

Klients: Walmoo kartes lietotājs;

Sadarbības organizācija: tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas īpašnieks, kas, izmantojot Sistēmu, piedāvā Klientiem iespēju izmantot paredzētās tiesības piedalīties attiecīgās Sadarbības organizācijas organizētajās klientu lojalitātes programmās.

Walmoo sistēma: Walmoo izstrādāta un uzturēta tiešsaistes tīklā bāzēta platforma klientu lojalitātes pakalpojumu sniegšanai un uzskaitei.

Pirmreizējā reģistrēšanās:

  1. Vēršoties Sadarbības organizācijā, Jūs esat saņēmis Walmoo karti un šos lietošanas noteikumus.

  2. Lai aktivizētu saņemto Walmoo karti, nepieciešams ievadīt verifikācijas kodu, kuru Jums nosūtīs ar īsziņas palīdzību, pēc mobilā telefona numura ievades terminālī.

  3. Pēc apstiprinājuma īsziņas saņemšanas, ievadiet Sadarbības organizācijas telpās uzstādītajā terminālā saņemto verifikācijas kodu.

  4. Lai pilnvērtīgi izmantotu Walmoo Sistēmas priekšrocības, nepieciešams reģistrēties interneta vietnē www. walmoo.com, izmantojot sekojošus pieejas datus:

    1. Lietotājvārds – Jūsu tālruņa Nr. uz kuru saņēmāt verifikācijas kodu vai norādīto e-pasta adresi;

    2. Pirmreizējā parole – verifikācijas kods, kas tika saņemts apstiprinājuma īsziņā;

Walmoo kartes un Sistēmas lietošana:

2.1. Pēc pirmreizējās reģistrēšanās un Walmoo profila aizpildīšanas, Klients var uzsākt pilnvērtīgi izmantot Walmoo sistēmas piedāvātās iespējas:

2.1.1. pievienot jaunas Sadarbības organizācijas;

2.1.2. pieteikties dalībai Sadarbības organizāciju rīkotajās lojalitātes programmās;

2.1.3. redzēt pārskatu par savu statusu Sadabības organizāciju rīkotajās lojalitātes programmās (atlaižu līmenis, uzkrāto lojalitāšu punktu skaits u.tml.)

2.1.4. atteikties no dalības vienā vai vairākās Sadarbības organizāciju lojalitātes programmā;

2.1.5. atteikties no dalības/ sekošanas Sadarbības organizācijai;

2.1.6. noteikt Sadarbības organizācijām pieejamās informācijas (datu) apjomu, atbilstoši konkrētās Sadarbības organizācijas noteiktajiem nosacījumiem dalībai lojalitātes programmā.

Datu apstrādes principi Sistēmā:

3.1. Lai Walmoo Klients būtu tiesisks izmantot Walmoo sistēmas piešķirtās iespējas, Walmoo nav nepieciešams Klientu tieši identificēt ( vārds, uzvārds, personas kods, u.tml.).Walmoo Klients tiek identificēts, ja nepieciešams, pēc Walmoo lietotājvārda un tālr. Nr. uz kuru Walmoo ir nosūtījis sākotnējo verifikācijas kodu, kā rezultātā, ja vien Klients Walmoo profilu nav aizpildījis pilnībā, Walmoo apstrādā pseidonimizētus personas datus fizisko personu datu aizsardzības likuma izpratnē.

3.2. Walmoo Sistēma veidota tādejādi, ka Walmoo ir iespējams piekļūt tikai tai Walmoo profilā norādītajai informācijai, kuru Klients ir atsevišķi norādījis kā pieejamu trešajām personām. Tāpat, Walmoo ir iepsējams piekļūt sistēmas sīkdatnēm (cookies), kas nodrošina sistēmas darbību (funkcionālās sīkdatnes) un statistisko informāciju par sistēmas lietotājiem, to datoriem, kas tiek apstrādāta ar mērķi, lai analizētu kā sistēmas lietotāji izmanto Walmoo Sistēmu un kā uzlabot Sistēmas sniegto servisu (analītiskās sīkdatnes). Apstrādājot sīkdatnes Walmoo nav iespējams identificēt lietotājus, kā arī pašas sīkdatnes neapstrādā personisku identificējamu informāciju par Walmoo sistēmas lietotājiem.

3.3. Sadarbības organizācijām tiek nodrošināta piekļuve Klienta Walmoo profilam tikai tādā apjomā, lai atspoguļotu konkrētā Klienta dalību konkrētās Sadarbības organizācijas lojalitātes programmā/ programmās vai informāciju par sekošanu konkrētai Sadarbības organizācijai. Gadījumā, ja konkrētajai Sadarbības organizācijai nav aktuālu lojalitāšu programmu, tai tiek nodrošināta iespēja pārraudzīt (nosūtīt, izmantojot Walmoo sistēmu, komerciāla rakstura informāciju) Klientus, kas ir izteikuši vēlmi piedalīties lojalitātes programmās (sekotājus), pēc lietotājvārda, kuru ir piešķīrusi Walmoo Sistēma. Maksimālais informācijas apjoms, kas tiek nodots Sadarbības organizācijām ir Klienta identifikācijas nr. un/vai lietotājvārds Walmoo Sistēmā. Attiecībā uz papildus informācijas apjomu, Klients pats, izmantojot Walmoo Sistēmas piešķirtās iespējas, katrā konkrētā gadījumā, atkarībā no plānotās līdzdalības, izlemj kādu informāciju nodot katrai konkrētajai Sadarbības organizācijai. Sadarbības organizācijas, ievērojot attiecīgās lojalitātes programmas nosacījumus, ir tiesīga noteikt papildus nepieciešamo minimālās informācijas apjomu, kas nepieciešama dalībai konkrētajā lojalitātes programmā. Tāpat Sadarbības organizācija var apstrādāt papildus sīkdatnes, saskaņā ar lojalitātes programmas lietošanas noteikumiem vai citiem noteikumiem, un pār kuru darbību Walmoo nav nekādas ietekmes.

3.4. Ievērojot apstākli, ka Walmoo sistēma nepieprasa Klienta tiešu identifikāciju, jebkāda personas datu izsniegšana, kur nepieciešama nepārprotama Klienta identifikācija, iespējama tikai pēc nepārprotamas Klienta identifikācijas un Klienta piekrišanas saņemšanas. Gadījumā, ja Klients izsaka vēlmi saņemt visu informāciju, kas par to ir savākta Walmoo Sistēmā, atbilstoši fizisko personu datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām, Klients to var izdarīt, izmantojot Walmoo profila piedāvātās iespējas vai personīgi vērsties pie Walmoo līdzi ņemot Walmoo karti, vai jebkādus citus pierādījumus par attiecīgā Walmoo profila piederību konkrētajam Klientam.

3.5. Klienta Walmoo profils tiek saglabāts nemainīgs vienu gadu pēc pēdējās autentifikācijas Walmoo sistēmā un pēc pēdējās Walmoo kartes izmantošanas dienas. Pēc viena gada termiņa notecējuma, Klienta Walmoo profils tiek neatgriezeniski dzēsts. Gadījumā, ja Klients izsaka vēlmi neatgriezeniski dzēst Walmoo profilu izmantojot Sistēmas piešķirtās priekšrocības, Walmoo pirms neatgriezeniskas dzēšanas, piešķir 7 (septiņas) dienas ilgu pārdomu laiku. Šajā 7 (septiņu) dienu periodā Klienta Walmoo profils irneaktīvs, ja vien Klients izmantojot Walmoo profilu nav to atkārtoti aktivizējis. Ja profils ir atkārtoti aktivizēts, tad uzdevums dzēst Walmoo profilu tiek anulēts.

Nobeiguma noteikumi

4.1. Walmoo karte darbojas pēc NFC (Near Field Communication jeb īsa rādiusa bezvadu datu pārraides) principiem, kas nozīmē, ka Klientam ir jāpietuvina savā rīcībā esošā Walmoo karte pie Sadarbības organizāciju telpās izvietotā termināla (<3cm), lai tā darbotos.

4.2. Walmoo karte var nedarboties caur metālisku materiālu vai atrodoties tuvu tam, kā arī, jā tā tiek uzglabāta kopā ar kādu citu bezkontaktu un/vai īsa rādiusa bezvadu datu pārraides karti (e-talons u.tml.)

4.3. Walmoo kartes nozaudēšanas gadījumā, Klientam ir tiesības, izmantojot Walmoo sistēmu, bloķēt to. Lai saņemtu jaunu Walmoo karti un piesaistītu to jau esošajam Walmoo profilam nepieciešams to saņemt pie Walmoo Sadarbības organizācijām.

4.4. Walmoo nodrošina tikai sistēmas funkcionalitāti, tas nav atbildīgs par Sadarbības organizāciju rīkoto lojalitāšu programmu nosacījumu izpildi un/ vai ievērošanu no Sadarbības organizāciju puses. Jebkādu strīdu gadījumā par lojalitātes programmu nosacījumu izpildi, Klientam ir pienākums vērsties pie konkrētās Sadarbības organizācijas.

4.5. Uzskatāms, ka Klients, izmantojot Walmoo karti un Sistēmu ir iepazinies, sapratis un bez maldības, viltus un spaidiem, piekritis šiem un Sistēmas lietošanas noteikumiem. Walmoo ir tiesīgs mainīt šos Walmoo sistēmas lietošanas noteikumus, paziņojot to vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš pirms noteikumu spēkā stāšanās. Informācija par izmaiņām tiks izvietota www.walmoo.com un Walmoo sistēmas lietotāja profilā.

4.5. Jebkurš strīds saistībā ar šajos lietošanas noteikumos minēto nosacījumu izpildi, risināms atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Latvijas Republikas tiesā.